W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, przedstawiamy podstawowe informacje na temat rozporządzenia oraz informację o administratorze danych.

RODO to unijne rozporządzenie, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Ten dokument ma uregulować postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić dotyczące Państwa informacje. Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu danych osobowych. Wprost przeciwnie – te dane są potrzebne, np. byśmy mogli udzielić Państwu wsparcia, podpisać umowę, czy przesłać naszą ofertę. Dzięki RODO macie mieć Państwo większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Wasze dane osobowe.

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu ul. Św. Kunegundy 12a, 33-300 Nowy Sącz.

Dane osobowe to wszystkie informacje, które mogą pozwolić Państwa zidentyfikować: imię i nazwisko, numer PESEL, dane o lokalizacji czy wizerunek.

Centrum KANA potrzebuje Państwa danych osobowych przede wszystkim w celu zapewnienia:

  • prawidłowej realizacji projektów, organizacji repetytoriów, szkoleń, warsztatów, półkolonii i innych form edukacyjnych prowadzonych w ramach naszej działalności statutowej,
  • prawidłowej realizacji polityki kadrowej,
  • realizacji innych prawnie usprawiedliwionych celów i zadań Centrum KANA z poszanowaniem praw i wolności osób powierzających nam swoje dane.

Należy mieć na uwadze, że z realizacją powyższych celów wiąże się szereg innych obowiązków: sprawozdawczych, rachunkowych, księgowych, podatkowych.

Wykorzystujemy je również, aby kontaktować się z Państwem i wykorzystujemy do tego dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – adres e-mail oraz telefon.

Jeśli jednak nie chcecie Państwo otrzymywać wiadomości z naszą ofertą – można zgłosić sprzeciw odpowiadając na maila z otrzymaną informacją. Brak odpowiedzi skutkował będzie domniemaniem dalszego wyrażania zgody na otrzymywanie ofert.

Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Centrum KANA; cofnięcie zgody na przetwarzanie danych; zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważycie Państwo, że Wasze dane są nieprawidłowe – możecie żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Wam do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się̨ na podstawie Waszej zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwa współpraca z Centrum KANA oraz innych prawnie usprawiedliwionych zadań i celów.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania, a także po tym okresie w celach:

  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
  • sprawozdawczych, statystycznych i archiwizacyjnych,
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Centrum KANA zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Centrum KANA interpretuje brak informacji o żądaniu usunięcia danych, jako zgodę na dalsze ich przetwarzanie.

Centrum KANA nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy chyba, że realizowałoby zadania w ramach projektów o zasięgu międzynarodowym. W takim wypadku, uczestnicy przedsięwzięcia zostaliby poinformowani o przekazaniu danych.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z Centrum KANA.