Zadania polega na pozaformalnej edukacji ekologicznej dzieci uczących się w klasach V szkół podstawowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego, i pośrednio ich rodzin, w zakresie promowania informacji o zagrożeniach dla środowiska i zdrowia mieszkańców Sądecczyzny wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami.

Podczas edukacji poruszane są tematy dotyczące kompleksowej problematyki związanej z ochroną powietrza atmosferycznego, a szczególny nacisk położony jest na kształtowanie postaw przyjaznych środowisku w zakresie właściwej gospodarki odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem niewłaściwego postępowania z nimi jak np. spalania śmieci w domowych kotłowniach, które w głównej mierze przyczynia się do powstawania smogu i zjawiska niskiej emisji.

Każdy uczeń otrzyma edukacyjny komiks ekologiczny pn. „Kuba, laptop i czyste powietrze”.

Działania będą prowadzone na terenie 6 gmin Powiatu Nowosądeckiego: Chełmiec, Kamionka Wielka, Korzenna, Nawojowa, Podegrodzie, Stary Sącz.

 

 

Projekt „Czyste powietrze – czysta sprawa 2019” zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego w ramach konkursu „Eko SĄDECKIE”.