Centrum KANA, przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego, realizuje zadanie publiczne pn. „Czyste powietrze – czysta sprawa 2018”.

Celem jest pozaformalna edukacja skierowana do dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu nowosądeckiego (klasy III i V), ich rodzin oraz wolontariuszy w zakresie ochrony powietrza, ograniczenia zjawiska smogu i niskiej emisji.

Ponadto, nacisk położony będzie na promowanie informacji o zagrożeniach dla środowiska i zdrowia mieszkańców Sądecczyzny wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami, rozpowszechnienie wiedzy nt. prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, promowanie recyklingu, nie wyrzucania śmieci na dzikie wysypiska itp.

Grupa przeszkolonych wolontariuszy przeprowadzi interaktywne warsztaty tematyczne w 80 szkołach podstawowych na terenie 11 wybranych gmin Powiatu Nowosądeckiego:

– wiosną dla ok. 1500 uczniów klas V,

– jesienią dla blisko 1000 uczniów klas III.

 

Projekt „Czyste powietrze – czysta sprawa 2018” zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego.