W lutym 2018 rozpoczęliśmy kolejną edycję projektu „Czyste powietrze – czysta sprawa” realizowanego na terenie Miasta Nowego Sącza. Zadanie polega na pozaformalnej edukacji ekologicznej grupy dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych oraz ich rodzin. Szczególny nacisk jest położony na kompleksową problematykę ochrony powietrza atmosferycznego, ze szczególnym uwzględnieniem walki z niską emisją, upowszechnienia przyczyn powstawania smogu i wpływu ww. czynników na zdrowie ludzi oraz możliwości zmniejszania zanieczyszczeń powietrza poprzez promowanie proekologicznego stylu życia i zachowań, a także kształtowanie postaw przyjaznych środowisku z zakresu właściwej gospodarki odpadami komunalnymi.

W roku 2018 projekt zostanie przeprowadzony z podziałem na dwa moduły:

  • wiosenny: grupa przeszkolonych wolontariuszy przeprowadzi zajęcia dla uczniów klas V,
  • jesienny: wolontariusze będą edukować uczniów w klasach III.

Interaktywne zajęcia edukacyjne w zakresie edukacji ekologicznej zostaną przeprowadzone we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Miasta Nowego Sącza.

Ponadto, aby wzmocnić oddziaływanie projektu na postawy proekologiczne mieszkańców miasta w ramach promocji, wyemitujemy spot radiowy uświadamiający, jakie zgubne skutki niesie za sobą zanieczyszczone powietrze (smog, niska emisja) wywołane w dużej mierze paleniem śmieci.

 

Projekt „Czyste powietrze – czysta sprawa 2018” zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.