31 grudnia 2017 roku zakończył się blisko roczny projekt „Czyste powietrze – czysta sprawa 2017” realizowany we wszystkich szkołach na terenie miasta Nowego Sącza.

Projekt był kontynuacją projektu zainagurowanego w II półroczy roku 2016, kiedy to przeszkolona grupa wolontariuszy, prowadziła interaktywne warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej dla uczniów klas III sądeckich szkół podstawowych. W roku 2017 działania były kontynuowane, a zakres projektu został rozszerzony o zajęcia prowadzone w klasach V.

Podczas zajęć warsztatowych prowadzonych w szkołach podstawowych, szczególny nacisk był położony na kompleksową problematykę ochrony powietrza atmosferycznego, ze szczególnym uwzględnieniem walki z niską emisją, upowszechnienia przyczyn powstawania smogu i wpływu ww. czynników na zdrowie ludzi oraz możliwości zmniejszania zanieczyszczeń powietrza poprzez promowanie proekologicznego stylu życia i zachowań, a także kształtowanie postaw przyjaznych środowisku z zakresu właściwej gospodarki odpadami komunalnymi.

I tak, w roku 2017 na wiosnę, stosownie przeszkoleni i przygotowani wolontariusze przeprowadzili zajęcia dla uczniów klas V w 14 szkołach podstawowych na terenie miasta. Projektem objęto 35 klas i blisko 800 uczniów.

Jesienią 2017 grupa 120 wolontariuszy, ponownie przeszkolonych i zaopatrzonych w pomoce dydaktyczne i materiały dla uczniów, wyruszyła edukować dzieci w klasach III. Przeprowadzili zajęcia dla prawie 1000 uczniów w 45 klasach, w 14 miejskich szkołach podstawowych.

Uczniowie klas III oraz V, otrzymali przypinki, komiksy, a dodatkowo każda z klas dyplom „Klasa Czystego Powietrza”.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.

Patronat medialny przyjęło Radio RDN.